วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 11


1) การวิเคราะห์หลักสูตร
                หมายถึง  เป็นเทคนิควิธีการ ที่จะช่วยให้ผู้สอนทราบว่า จะต้องสอนและประเมินผลอย่างไร จึงจะสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่หลักสูตรแต่ละวิชากำหนดไว้
  2) การวิเคราะห์ผู้เรียน
                หมายถึง  การวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียนเพื่อที่ผู้สอนจะได้ทราบว่าผู้เรียนมีความพร้อม ในกาเรียนมากน้อยเพียงใดทั้งนี้เพราะการที่จะใช้สื่อให้ได้ผลดีย่อมจะต้อง เลือกสื่อให้มีความสัมพันธ์กับลักษณะผู้เรียน 
   3) การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย       หมายถึง  ในการจัดกิจกรรม ครูควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสดงความสามารถในลักษณะต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความสามารถเฉพาะที่ผู้เรียนแต่ละคนมีแตกต่างกัน
4) การใช้เทคโนโลยีเป็นแหล่งและสื่อการเรียนรู้ของตนเองและนักเรียน
หมายถึง  การนำเอาเทคโนโลยีมาเป็นแหล่งและสื่อการเรียนรู้ให้เรียนให้ผู้เรียน
5) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างรอบด้านและเน้นพัฒนาการ
                หมายถึง การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เป็นกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สามารถวัดได้ครอบคลุมทั้งเนื้อหาวิชา พฤติกรรม และผลผลิตของผู้เรียน
6) การใช้ผลการประเมินเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
          จะทำให้ผู้ประเมินรู้ว่าผลการเรียนของเด็กแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนมากน้อยเพียงใดและจะได้ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนว่าผู้เรียนมีความสามารถที่จะรับและเข้าใจเรื่องที่เรียนเพียงใดจะได้พัฒนาผู้เรียนอย่างถูกต้อง
7) การใช้การวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของตน เป็นการทำวิจัยโดยครูผู้สอนในชั้นเรียน
เพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน และนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการจัดประสบการณ์ของครู ถือได้ว่าการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานของครู


แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระ ประวัติศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ความเป็นมาชุมชนของเราและชาติไทย     เวลา 3 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ประวัติบ้านหนองพลวง    เวลา 1 ชั่วโมง
.......................................................................................................................................................................
มาตรฐาน ส 4.3
เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภาคภูมิใจและดำรงความเป็นไทย
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 1
รู้จักและเข้าใจความเป็นมาของท้องถิ่นของตนที่สัมพันธ์กับความเป็นมาของชาติไทย
1. ความคิดรวบยอดหลัก
สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม กาลเวลาทำให้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปในสรรพสิ่ง ไม่มีวิวัฒนาการใด ๆ รุดหน้าเท่าความเจริญของมนุษย์ โรงเรียนบ้านหนองพลวงจากอดีตถึงปัจจุบันมีวิวัฒนาการอย่างยั้งยืนและมั่นคง
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เล่าประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของโรงเรียนได้
2. บอกแหล่งสืบค้นข้อมูลประวัติโรงเรียนได้
3. ระบุความเปลี่ยนแปลงโรงเรียนบ้านหนองพลวงแต่ละ ยุคสมัยได้
3. สาระการเรียนรู้
1. วิวัฒนาการโรงเรียนบ้านหนองพลวง
- ความเป็นมาของโรงเรียนแต่ละยุค
- วิวัฒนาการที่ผลต่อการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ทดสอบก่อนเรียน จำนวน 5 ข้อ
2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้เู้รื่อง วิวัฒนาการโรงเรียนบ้านหนองพลวง
3. สนทนาทบทวนเรื่องราวประวัติโรงเรียนบ้านหนองพลวงกับนักเรียน ครู
กระตุ้นให้นักเรียนคิดว่า สิ่งที่บ่งบอกถึงความเจริญของโรงเรียนของเราน่าจะได้แก่ อะไรบ้าง
4. สุ่มนักเรียนในห้อง 6 คน นักเรียนจากหมู่บ้านหนองพลวง บ้านหนองยาว และ
บ้านสระเพนียด ให้ยกตัวอย่างสิ่งที่นักเรียนถือว่าเป็นสิ่งใหม่ ๆ ที่มีขึ้นในครอบครัวและหมู่บ้านของตน ได้แก่ ใครบ้าง
นักเรียนบ้านบ้านหนองพลวง
- คนที่ 1 .............................................................
- คนที่ 2 .............................................................
นักเรียนบ้านบ้านหนองยาง
- คนที่ 1 .............................................................
- คนที่ 2 .............................................................
นักเรียนบ้านบ้านสระเพนียด
- คนที่ 1 .............................................................
- คนที่ 2 .............................................................
ครูเขียนบันทึกสิ่งที่นักเรียนบอกไว้บนกระดานทุกคน ทุกคำบอกเล่าครูชมเชยนักเรียนที่ออกมาบอกสิ่งใหม่ ๆ ที่นักเรียนเห็นว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านของตน แล้วเชิญชวนให้ทุกคนปรบมือให้กำลังใจ
5. นักเรียนเข้ากลุ่ม จากนักเรียน 15 คน
- กลุ่มที่ 1 นักเรียนจากหมู่บ้านหนองพลวง 6 คน
- กลุ่มที่ 2 นักเรียนจากหมู่บ้านหนองยาว 4 คน
- กลุ่มที่ 3 นักเรียนจากหมู่บ้านสระเพนียด 5 คน
6. แจก หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง วิวัฒนาการโรงเรียนบ้านหนองพลวง ให้
นักเรียนคนละ 1เล่ม ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ่านและวิธีใช้หนังสือ ตลอดถึงการทำความเข้าใจสาระความรู้จากหนังสืออ่านเพิ่มเติม ให้นักเรียนเก่งนำอ่านทีละวรรค นักเรียนทั้งหมดในห้องอ่านตาม เมื่อถึงภาพประกอบในเล่ม ให้นักเรียนหยุดอ่าน แล้วครูอธิบายภาพต่าง ๆ ในหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง วิวัฒนาการโรงเรียนบ้านหนองพลวง โดยเน้นคุณงามความดีของคุณครู ผู้มีอุการะคุณหรือศิษย์เก่า ที่นำความเจริญรงุ่ เรืองมาสู่โรงเรียน โดยมอบหมายให้กลุ่มต่าง ๆ ร่วมกันคิดและรวบรวม สิ่งต่อไปนี้
- นักเรียนกลุ่มที่ 1 สิ่งใหม่ ๆ เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนมีอะไรบ้านนอกเหนือจากในหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง วิวัฒนาการโรงเรียนบ้านหนองพลวง
- นักเรียนกลุ่มที่ 2 ร่วมกันคิด ว่า โรงเรียนของเราในปัจจุบัน ดีกว่ายุคเริ่มแรกอย่างไรบ้าง
- นักเรียนกลุ่มที่ 3 ไปสอบถามคุณครูท่านอื่น ๆ ว่าจะไปสอบถามหาข้อมูลสิ่งต่อไปนี้ที่ใด
     1) อาคารเรียนแต่ละหลัง สร้างเมื่อไร
     2) ทำเนียบคุณครู
     3) กรรมการสถานศึกษา
     4) ศิษย์เก่าดีเด่น
     5) จำนวนนักเรียนทั้งหมด ทั้งที่เป็นศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบัน
7. ครู นักเรียนร่วมกันสรุปผลการศึกษาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องวิวัฒนาการ
โรงเรียนบ้านหนองพลวงมีอะไรบ้าง ที่เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นเป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข
8. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน แจกใบงานที่ 1 ให้นักเรียนแต่กลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้วส่งให้ครูตรวจ
9. นักเรียนทำข้อทดสอบหลังเรียน 5 ข้อ
10. ครูตรวจข้อทดสอบ แจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบ แล้วกรอกคะแนนลงใน
แบบบันทึกผล
11. มอบใบงานที่ 2 เรื่อง การสืบค้นข้อมูลให้นักเรียนกลุ่มที่ 1 – 3 ไปสืบค้นตามที่
นักเรียน
กลุ่มที่ 3 ไปสอบถามจากคุณครู โดยให้นักเรียนทำเป็นการบ้าน
5. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
1. . หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง วิวัฒนาการโรงเรียนบ้านหนองพลวง
2. ใบงานที่ 1 แบบฟอร์มการทำรายงานกิจกรรมกลุ่ม
3. ใบงานที่ 2 แบบฟอร์มการสืบค้นข้อมูล ตามกิจกรรมที่ 6 ข้อ 1) – 5)
6. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
1. วิธีการวัดผล
                - ทดสอบก่อนเรียน
                - ประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
                - ทดสอบหลังเรียน
2.เครื่องมือวัดผล
- ทดสอบก่อนเรียน
                - ประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
                - ทดสอบหลังเรียน
3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
- คะแนนเฉลี่ย 70 %ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์
- คะแนนเฉลี่ย 80 %ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์
7. กิจกรรมเสนอแนะ
นำหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง วิวัฒนาการโรงเรียนบ้านหนองพลวง วางไว้บนชั้นหนังสือใหม่สัปดาห์นี้ ให้นักเรียนได้อ่านเพิ่มเติมในเวลาว่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น