วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3

                                                    ประวัติบุคคล
ชื่อ นายเอกรัฐ นามสกุล สมัครัฐกิจ
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ & อาจารย์ระดับ 8
ตำแหน่งทางวิชาชีพ วุฒิวิศวกรโยธา & ผู้ตรวจสอบอาคาร
สถานที่ทำงานปัจจุบัน ห้องทำงานเลขที่ CE204 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
หน้าที่ปัจจุบัน พ.ศ 2534-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผลงานทางวิชาการ
ประเภทงานวิจัย
ก. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
Limkatanyu, S. and Samakrattakit, A. (2003) “Frame Element Including Effects of
Reinforcement Slippage for Nonlinear Analysis of R/C Structures.” Songklanarin Journal of
Science and Technology, 25(2),pp.213-226.
ข. บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ
Limkatanyu, S., Spacone, E., and Samakrattakit, A. (2003) “Parametric Comparisons
between Beams Strengthened with CFRP and GFRP Plates via simulation of Finite Beams
Element with Bond-Interface.” JCI International Symposium : Latest Achievement in
Technology and Research on Retrofitting Concrete Structures–Interface Mechanics and
Structural Performance , July,Kyoto,Japan.
ประเภทหนังสือและตำรา
1. ทฤษฎีเสถียรภาพอิลาสติกเบื้องต้น. (Introduction to Theory of Elastic Stability)
2. เอกสารประกอบการสอนวิชา การวิเคราะห์โครงสร้าง 1(Structural Analysis 1)
3. เอกสารประกอบการสอนวิชากลศาสตร์ของแข็ง 1 (Mechanic of Solids I)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น